Povinné informace

1. Název

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm je zabezpečení činností, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona č. 257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb (knihovní zákon) a návazných prováděcích předpisů, v zájmu obce, občanů a institucí, především v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zajištění rovného přístupu všem bez rozdílu k těmto službám.
Název zřizovatele: Město Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00304271

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Bezručova 519
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Bezručova 519
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

4.3 Výpůjční hodiny

Pondělí 08.00 – 18.00
Úterý 12.00 – 17.00
Středa 12.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
Pátek 08.00 – 18.00
Sobota 08.00 – 11.30

 

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 571 654 747, 571 627 667

 

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: https://knir.cz/

 

4.8 Další elektronické adresy

Oficiální: knihovna@knir.cz

 

6. IČ

64123430

 

7. DIČ

CZ64123430

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

  • ústně
  • písemně – osobně v knihovně nebo poštou na adresu knihovny
    Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace
    Bezručova 519
    Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
  • e-mailem: knihovna@knir.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 571 654 747, 777 750 455, 777 750 455, 776 466 982

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.
Adresa se uvádí ve struktuře
a) označení úřadovny (pracoviště), pokud se liší od názvu povinného subjektu, uvedeného v bodě 1.,
b) název ulice nebo jiného veřejného prostranství, pokud se v daném místě užívají, číslo popisné (případně evidenční)/číslo orientační, pokud bylo přiděleno,
c) název obce, části obce apod.,
Lze uvést i kód adresy z územně-identifikačního registru ÚIR-ADR s hypertextovým odkazem.
Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.
Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby. Vnitřní linka (bez provolby) se uvádí za lomítkem.
Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby.
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.
Uvádí se hypertextový odkaz.
Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy.
Uvádí se hypertextový odkaz.
V případě, že povinný subjekt používá více elektronických podatelen, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu použití.
Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.
Uvádí se hypertextový odkaz.
U každé elektronické adresy se uvádí upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta).
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky, účel platby.
Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány (konstantní symbol, variabilní symbol, specifický symbol).
Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby.
Identifikační číslo povinného subjektu.
Daňové identifikační číslo povinného subjektu.
Uvádí se, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede se tato skutečnost.
Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
Na dokumenty, které má povinný subjekt k dispozici v elektronické podobě lze poukázat hypertextovým odkazem.
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.
Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, pro formuláře v elektronické podobě vždy hypertextovým odkazem včetně příslušné elektronické služby, pokud existuje.
Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.
Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami popisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí.
Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.
Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.
Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn.
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb****).
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.
Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky.
Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
Vzory licenčních smluv se uvádějí v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

Poslední aktualizace: 26. 11. 2020

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!