Knihovní řád

Celý knihovní řád je ke stažení zde, včetně jeho příloh.
Uvádíme část, která specifikuje půjčování dokumentů z knihovního fondu, tzv. Výpůjční řád (článek 7 – 15):

Článek 7: Obecná ustanovení o půjčování

1.    Pro půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (mj. smlouva o výpůjčce).

2.    Práva původců informací obsažených v knihovním fondu knihovny jsou chráněna autorským zákonem. Veškeré informace a data získaná v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu jsou určena pro osobní potřebu návštěvníků knihovny. Návštěvníkům není dovoleno je jakoukoliv formou úplatně či bezúplatně poskytovat další osobě, např. rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, příp. distribuovat. Jednání v rozporu s těmito pravidly může být trestné.

Článek 8: Způsoby půjčování

1.    Čtenářům se půjčují dokumenty knihovního fondu po předložení platného čtenářského průkazu. Na žádost čtenáře knihovna vystaví písemné potvrzení o výpůjčce. V případě, že čtenář sdělil knihovně svou e-mailovou adresu, je po ukončení půjčování automaticky odesíláno potvrzení o uskutečněných výpůjčkách. Tato služba je knihovnou poskytována zdarma.

2.    Čtenáři s platným čtenářským průkazem registrovaným na automatizované pobočce (tj. hlavní budova, pobočka Horní Paseky) mohou využívat služeb automatizovaných poboček knihovny bez omezení.

3.    Čtenáři s platným čtenářským průkazem registrovaným na neautomatizované pobočce (pobočka Hážovice) mohou využívat pouze služby poskytované touto pobočkou.

4.    Knihovna absenčně půjčuje dokumenty knihovního fondu určené k absenčním výpůjčkám registrovanému čtenáři po předložení čtenářského průkazu a zaevidování výpůjčky do automatizovaného výpůjčního protokolu.

5.    Návštěvníkovi knihovny (návštěvník je osoba, která není registrovaným čtenářem) je možno zapůjčit dokumenty knihovního fondu pouze prezenčně.

6.    Všechny dokumenty se půjčují zdarma.

7.    Půjčování dokumentů zvukové knihovny upravuje Výpůjční řád zvukové knihovny (Příloha č. 3)

8.    Půjčování společenských a deskových her upravují Pravidla půjčování deskových her (Příloha č. 7)

9.    Půjčování některých dokumentů z oddělení Studovny upravují Pravidla půjčování literatury z oddělení Studovny (čl. 15)

10.  Při půjčování některých dokumentů a jednorázové absenční výpůjčce má knihovna právo žádat zálohu na úhradu případně vzniklých pohledávek knihovny. Výši zálohy určují pracovníci příslušné půjčovny, v níž je výpůjčka realizována. O přijetí zálohy vydává knihovna čtenáři potvrzení, na jehož základě je při vracení dokumentu záloha vrácena po zjištění, že vracený dokument není poškozen a nevznikla povinnost uhradit smluvní pokutu. V opačném případě je záloha či její část použita na úhradu škody a smluvní pokuty.

11.  Jednorázovou výpůjčkou se rozumí půjčení 1 ks dokumentu – knih či periodik na dobu jednoho měsíce. Dokumenty zapůjčené jednorázově není možno prolongovat.

12.  Absenční výpůjčky nemohou být uživatelům zasílány poštou.

Článek 9: Rozhodnutí o půjčování

1.       Absenční a prezenční výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním a studijním charakterem Městské knihovny a s požadavky nutné ochrany knihovních fondů. O půjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna.

2.       Pouze prezenčně se půjčují:

a.       dokumenty, u nichž hrozí riziko ztráty nebo poškození (poslední čísla časopisů, novin, dokumenty z regionálního fondu);

b.      dokumenty, jichž je zapotřebí k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příručních knihoven, encyklopedie, rozsáhlé jazykové slovníky apod.);

c.       dokumenty zapůjčené meziknihovní výpůjční službou, u nichž půjčující knihovna zakázala absenční výpůjčku.

3.       Čtenář si může absenčně najednou vypůjčit maximálně 10 knih, 15 časopisů, 10 zvukových dokumentů, 2 společenské hry a 5 e-knih. O případných výjimkách rozhoduje knihovník.

Článek 10: Postup půjčování dokumentů

1.       Knihovna je povinna půjčit čtenáři požadovaný dokument, který je volný.

2.       Dokumenty objednané z depozitního skladiště jsou k dispozici do jednoho týdne.

3.       Pokud žádá čtenář o výpůjčku dokumentu, který je momentálně vypůjčen jiným čtenářem, může si ho rezervovat osobně v knihovně prostřednictvím knihovníka či pomocí elektronického online katalogu. (www.knir.cz). Tím současně přijímá závazek uhradit knihovně náklady za upozornění o rezervaci a informaci o dostupnosti žádané knihy. Knihovna uvědomí čtenáře telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím SMS o tom, že rezervovaný titul je k dispozici a že bude pro něj po dobu 7 pracovních dní rezervován. Uplynutím této lhůty rezervování končí a dokument bude půjčen dalšímu zájemci v pořadí rezervací daného dokumentu, nebo vrácen do volného výběru.

4.       Rezervování není možné v případě:

a.    dokumentu, který je určen výhradně k prezenčnímu půjčování,

b.    kdy čtenář nemá platný čtenářský průkaz.

5.       Čtenář může zrušit rezervování určitého titulu osobně, telefonicky nebo prostřednictvím svého on-line konta. Pokud bylo oznámení o rezervování již odesláno, bez ohledu na toto zrušení je čtenář povinen zaplatit příslušný poplatek.

6.       Čtenář nese odpovědnost za vypůjčené dokumenty a nesmí je půjčovat dalším osobám.

7.       Knihovna má právo požadovat podpis uživatele na potvrzení o výpůjčce společenských her, tematických kufříků a čteček e-knih.

Článek 11: Výpůjční lhůty

1.       Výpůjční lhůty jsou stanoveny podle jednotlivých druhů dokumentů.

2.       Výpůjční lhůty pro absenční výpůjčku:

a.       Knihy – 1 měsíc (30 kalendářních dnů)

b.      Časopisy – 20 kalendářní dnů

c.       Zvukové dokumenty (hudební CD) – 20 kalendářních dnů

d.      Zvukové knihy – tj. kazety, CD ze zvukové knihovny 20 kalendářních dnů

e.      Společenské hry, tematické kufříky (30 kalendářních dnů)

3.       Výjimky může povolit odpovědný pracovník oddělení, na kterém je výpůjčka prováděna.

4.       Knihovna má právo stanovit bez udání důvodů i kratší výpůjční lhůtu, popř. žádat neodkladné vrácení díla před jejím uplynutím.

5.       Výpůjční lhůta může být nejvíce prodloužena (prolongována) až na dobu 90 dnů, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím osobně, telefonicky, elektronickou poštou, či prostřednictvím čtenářského konta dostupného online na www.knir.cz.

6.        Výpůjční lhůtu nelze prolongovat:

a.        je-li dokument rezervován dalším zájemcem

b.      jedná-li se o výpůjčky jednorázově registrovaných uživatelů

c.       jedná-li se o společenské hry a tematické kufříky (Čl. 11, bod 2. odst. e.)

7.       Po uplynutí výpůjční lhůty nebo prolongované výpůjční lhůty je čtenář povinen dokument vrátit. Připadne-li poslední den lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, je posledním dnem lhůty nejbližší výpůjční den.

8.       Výpůjční lhůty dokumentů zapůjčených prostřednictvím MVS stanovuje půjčující knihovna (Článek 13).

Článek 12: Vracení vypůjčeného dokumentu, prodlení

1.       Čtenář je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.

2.       Čtenář je povinen vrátit vypůjčený dokument tam, kde si jej vypůjčil. (tj. na půjčovně, ve studovně, na pobočce.)

3.       Vrací-li čtenář dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

4.       Knihovna umožňuje vrácení knih, CD i časopisů do sběrného boxu, který je umístěn vlevo od hlavního vchodu na adrese Bezručova 519:

a.       bibliobox je určen výhradně na vracení dokumentů z fondu rožnovské knihovny, hlavní budovy. Není určen pro vracení společenských her a dokumentů vypůjčených na pobočkách Horní Paseky a Hážovice.

b.      dokumenty jsou ze čtenářského konta odepisovány následující pracovní den. Knihovna o této skutečnosti informuje čtenáře prostřednictvím e-mailu, pokud takovýto kontakt poskytl.

c.       stávající sankční poplatky jsou beze změn a uživatel je musí uhradit při nejbližší návštěvě

d.      výpůjční doba se u zbývajících dokumentů automaticky prodlužuje, pokud to dovoluje jejich status

e.      knihovna nezodpovídá za případné nesrovnalosti u dokumentů vrácených prostřednictvím biblioboxu

5.       Ocitne-li se čtenář v prodlení s vrácením absenčně vypůjčeného dokumentu, je povinen zaplatit smluvní pokutu (tzv. upomínku), která činí:

a.       při prodlení s vrácením zvukové knihy, CD z hudebního oddělení, časopisu z Čítárny a studovny déle než 20 dnů: 10 Kč

i.       upozornění o prodlení tzv. 1. upomínka se neposílá

b.      při prodlení s vrácením knihy, svazku časopisů déle než 30 dnů: 10 Kč

i.       upozornění o prodlení tzv. 1. upomínka se neposílá

c.       při prodlení s vrácením časopisu, CD z hudebního oddělení, zvukové knihy z Čítárny a studovny déle než 35 dnů: 30 Kč

i.       posílá se upozornění o prodlení tzv. 2. Upomínka

d.      při prodlení s vrácením knihy, svazku časopisů déle než 45 dnů: 30 Kč

i.      posílá se upozornění o prodlení tzv. 2. Upomínka

e.      při prodlení s vrácením knihy, CD z hudebního oddělení, časopisu, zvukové knihy déle než 59 dnů: 60 Kč

i.      posílá se upozornění o prodlení tzv. 3. Upomínka

f.        při prodlením s vrácením knihy, časopisu, CD z hudebního oddělení, zvukové knihy déle než 90 dnů: 80 Kč

i.      posílá se upozornění o prodlení tzv. Upomínací dopis

g.       při nereagování na tzv. Upomínací dopis: 250 Kč

i.      případ se předává právníkovi knihovny, tzv. Upomínací dopis od právního zástupce

6.       Knihovna zasílá čtenáři poštou až tzv. 2. a 3. upomínku, tj. upozornění o prodlení s vrácením knihy déle než 45 dnů, zvukové knihy, časopisu, CD z hudebního oddělení déle než 35 dnů a tzv. upomínací dopis, tj. upozornění o prodlení s vrácením knihy, zvukové knihy, CD z hudebního oddělení, časopisu déle než 90 dnů. Čtenář je povinen zaplatit knihovně smluvní pokutu bez ohledu na to, zda obdržel písemnou upomínku (upozornění o prodlení), či nikoliv.

7.       Po dobu, kdy je čtenář v prodlení se splněním závazků vůči knihovně (např. prodlení s vrácením dokumentů, neuhrazená škoda aj.), je knihovna oprávněna odepřít čtenáři poskytování všech služeb.

Článek 13: Meziknihovní výpůjční služby

1.       Jestliže dokument není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání registrovaného čtenáře výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle §14 knihovního zákona a vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb., mezinárodní meziknihovní výpůjční službou (MMVS) prostřednictvím Národní knihovny ČR nenachází- li se dokument na území ČR.

2.         Čtenář, kterému knihovna výpůjčku prostřednictvím MVS zprostředkovala, je povinen dodržet všechny finanční i ostatní podmínky stanovené půjčující knihovnou. Jejich nedodržení může mít za následek odmítnutí dalších výpůjček.

3.         Pokud půjčující knihovna nestanoví jinak, výpůjční lhůta MVS odpovídá podmínkám stanoveným obecnými zásadami půjčování a zkracuje se o dobu, která je nutná pro přepravu výpůjčky.

4.         Za vypůjčený dokument ručí knihovna do té doby, než je vrácen půjčující knihovně.

5.         O prolongaci výpůjční lhůty žádá knihovna na požádání čtenáře půjčující knihovnu týden před uplynutím výpůjční doby.

Článek 14: Reprografické a jiné kopírovací služby

1.       Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, nebo z fondů vypůjčených (MVS a MMVS), ale i z materiálů, které nejsou ve fondu knihovny. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s autorským zákonem.

2.       Knihovna může odmítnout zhotovit kopie

a.       jestliže požadavek přesahuje kapacitní možnosti příslušného pracoviště

b.      je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy

3.       Knihovna může pro uživatele objednat zhotovení kopie v ostatních knihovnách ČR i v zahraniční. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s autorským zákonem a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Článek 15: Pravidla půjčování literatury z oddělení Studovna

1.       Fond oddělení Studovna je dočasně nedostupný a nelze z něj vypůjčit dokumenty ani na vyžádání. Tyto dokumenty nelze rezervovat.

2.       Jedná se:

a.       fond určený k prezenčnímu studiu v knihovně

b.      fond regionální literatury

c.       fond cizojazyčné literatury

Bc. Pavel Zajíc, Rožnov p. Radh., 3.1.2024

Poslední aktualizace: 22. 4. 2024

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!