Nabídka ZŠ

 

Nabídka vzdělávacích programů pro ZŠ 2021/2022

Rožnovská knihovna nabízí vzdělávací programy pro žáky všech ročníků zdejších škol. Jsou rozděleny na tematické besedy (TB) a lekce informačního vzdělávání (IVU). Níže najdete přehled všech pořadů pro ZŠ s krátkým popisem, jménem lektora a doporučeným měsícem realizace.  Pro družiny prosím využijte naši speciální nabídku.

Programy objednávejte prostřednictvím nabídkového seznamu, který je ke stažení online. V nabídkovém seznamu zapište termín pořadu, kontakt na vyučujícího a maximální počet dětí. Takto vyplněnou objednávku prosím odevzdejte v knihovně nebo nám ji zašlete elektronicky na adresu slezakova@knir.cz. Aby nedocházelo ke kolizi termínů, prosíme, kontrolujte dostupnost volných míst v kalendáři na webových stránkách knihovny. Prosíme, věnujte tomuto kalendáři pozornost a případné změny nám včas hlaste.

 • 1. třída – S Kamilem nejen o knihovně (IVU)
  Na základě příběhu (J. Berneová: Kamil neumí lítat) si vysvětlíme, proč je důležité naučit se číst a porozumět čtenému textu. Zjistíme, proč navštěvovat knihovnu, co nabízí dětskému čtenáři, vysvětlíme orientaci v dětském odd. a základní informace o chodu knihovny.
  lektorka: Erika Halamíčková
  časová dotace: 80 minut
  měsíc: prosinec
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 1. třída – Cesta za blýskavým prasátkem (IVU)
  Beletristický text Ester Staré Chrochtík a Kvíkalka na cestě za blýskavým prasátkem je nadčasová a pro děti srozumitelná pohádka s poselstvím o přátelství a schopnosti být spokojený a šťastný. Ilustrace plné zvířátek, komiksové bubliny a dynamická grafická úprava jsou předpokladem k budoucí radosti ze čtení.
  lektorka: Erika Halamíčková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: duben
  Podrobná anotace [ 709 kB, PDF ]
 • 1. třída – Už jsem čtenář (TB)
  Slavnostní pasování na čtenáře knihovny, při kterém děti získají knížku a roční registraci do knihovny zdarma. Po krátké dramatizaci pohádky prvňáčci předvedou své čtenářské dovednosti a poté jsou všichni jmenovitě pasováni.
  lektoři: kolektiv knihovníků a knihovnic
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: červen
 • 2. třída – Etiketa pro každého (TB)
  Spolu s  knižními postavami se pokusíme přijít na to, že etiketa neznamená jen slušně pozdravit a držet vidličku ve správné ruce. Beseda seznamuje s hodnotami, které jsou pro současný svět podstatné, přispívá k rozvíjení dobrých vlastností dětí a vytváření správných návyků chování mezi lidmi a v různých situacích.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: září
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 2. třída – Začínáme se čtením (IVU)
  Lekce klade důraz na hlasité čtení a porozumění textu. Předlohou programu je kniha D. Krolupperové Vědí draci o legraci? Kniha dětem ukazuje, že odvaha a moudrost jsou důležitější než moc a peníze.
  lektorka: Erika Halamíčková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: únor
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 3. třída – Jak mluvit na internetu (IVU)
  Komunikace přes internet je v dnešní době běžnou součástí života dospívajících i dětí. Jak fungují pravidla slušného chování v online prostředí a jak se chovám sám? Žáci si při zážitkové aktivitě se svými portréty, které formou hry „sdílejí na internetu“, uvědomí, jak se může jejich obsah nekontrolovaně šířit a měnit. Společně formulují, jaká pravidla slušné a nezraňující komunikace by měla platit v reálném i online světě.
  lektorka: Erika Halamíčková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: květen
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 3. třída – Nic nalhaného, máloco pravda (TB)
  Prostřednictvím knížek regionálních autorů děti poznávají místo, kde žijeme – historii, obyvatele, místa, nářečí v okolí Radhoště. Seznámí se s nejznámějšími valašskými pověstmi a pohádkami, bájnými a pohádkovými bytostmi.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: listopad
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 4. třída – Umíme číst mezi řádky (IVU)
  Lekce seznamuje žáky s beletristickým textem Roalda Dahla Jirkova zázračná medicína a literárním žánrem próza. Důraz je kladen na hlasité čtení lektora a porozumění textu. Následně se žák snaží klást otázky, představuje si, co čteme, vybavuje si vlastní zkušenosti, usuzuje, co je záměrem autora, nebo předvídá, jak bude děj pokračovat.  Díky porozumění textu a pochopení širších souvislostí  si žák žák odnáší hlubší prožitky ze čtení.
  lektorka: Erika Halamíčková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: leden
  Podrobná anotace [ 934 kB, PDF ]
 • 4. třída – Ať žije poezie (TB)
  Beseda o tom, že poezie není žádná nuda. Zábavnou formou nahlédneme do světa současných českých autorů, např. Radka Malého nebo Daniely Fischerové. Představíme si říkadla, básničky, hry se slovy, bohatý jazyk, dobrodružství i humor v poezii ukrytý. Pokusíme se vést děti ke vztahu k poezii, vnímání pocitů a emocí, které vyvolává.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: duben
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ] 
 • 5. třída – Literární dílna (TB)
  Lekce klade důraz na praktické dovednosti žáků při tvorbě literárního díla, které mohou žáci později využít např. v soutěži „O poklad strýca Juráša“. Rozvíjí kreativitu a představuje možné principy tvorby i samotný tvůrčí proces: jak se rozepsat, uspořádat tvůrčí myšlenky nebo jak oživit hlavního hrdinu.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: říjen
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 5. třída – Jak na referát (IVU)
  Lekce trvající celé dopoledne (4 vyučovací hodiny+přestávky), žáky připravuje na tvorbu vlastního referátu. Žáci vyhledají informace ke konkrétnímu tématu, důraz je kladen na využívání různých zdrojů (elektronických i tištěných), jejich následné roztřídění a také nutnost základního citování. Žáci si vyzkouší vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny, v závěru prezentují své výsledky a shrnou poznatky, které o přípravě referátu ví.
  lektoři: Michal Hurta, Renata Vinklerová
  časová dotace: 180 minut
  měsíc: únor
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 6. třída – Čtu, přemýšlím a baví mě to (IVU)
  Lekce je postavena na kritickém čtení beletristického textu a jeho porozumění. Žáci jsou vedeni k vyhledávání informací a zajímavých myšlenek, zaujetí stanoviska k nim a vyjádření vlastního názoru. Tématem lekce jsou postavy a příběhy řeckých bájí.
  lektor: Michal Hurta
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: listopad
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 6. třída – Když nám čtení nechutná (TB)
  Představíme si zajímavé knihy podle různých žánrů (humorné, vážné, dobrodružné, fantazy, ze života), s důrazem jednak na osvědčené autory (Březinová, Braunová, Drijverová, Walliams), jednak na novinky posledních dvou let. Žáci si sami vyberou knihu, do které se pokusí začíst, a diskutují o své volbě. Videoukázky, předčítání, nabídka audioknih.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: únor
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 7. třída – Stvořitelé nových světů (TB)
  Beseda z nekonečného světa fantazie s malým exkurzem do historie žánru, rozdíl mezi sci-fi a fantazy knihami; seznámíme se s klíčovými autory světovými i českými, nejznámějšími sériemi a novými tituly. Součástí jsou ukázky z filmů a knih.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: prosinec
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 7. třída – Sociální sítě (IVU)
  Sociální sítě se staly nedílnou součástí života každého teenegera a s nadsázkou můžeme říct, že běžný život se přenesl doslova do virtuálního světa. 24/7 spolu komunikují, prezentují sami sebe, vytvářejí a vylepšují své profily, čerpají informace. Často si neuvědomují nástrahy virtuálního světa, nedodržují  zásady bezpečného pohybu na internetu a nemají potřebu zaměřit svou pozornost jiným směrem.
  lektorka: Renata Vinklerová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: květen
  Podrobná anotace [ 983 kB, PDF ]
 • 8. třída – Poznáváme sami sebe (TB)
  Že máme být slušní a zdravit, víme, ale co je za tím? Trocha psychologie, etiky a etikety v beletrii i naučných knížkách pro mládež: Proč a jak poznat svou přirozenost, proč vznikají nedorozumění mezi lidmi, jak spolu komunikujeme, vybrané genderové otázky.
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: leden
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 8. třída – Follow me (IVU)
  Sebeprezentace na sociálních sítích je pro teenegery důležitá součást života. Jakým způsobem se prezentují, jaké nástroje k tomu využívají a jaká úskalí to přináší? V lekci se zaměříme také na reklamu na sociálních sítích a na to, jakým způsobem souvisí s osobními daty a preferencemi uživatele. Přemýšlíme nad tím co je trend a kdo je určuje, snažíme se o kritické zhodnocení mediálního sdělení a rozpoznání manipulativní komunikace.
  lektor: Renata Vinklerová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: březen
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]
 • 9. třída – Dezinformační dezinfekce (IVU)
  Lekce je zaměřena na zpravodajství v tradičních i online médiích a zejména na problematiku tzv. fakenews. Žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení a rozboru různých mediálních sdělení. Seznámí se s používáním zavádějících obrazových informací, hry se strachem, hoaxů. Prakticky si vyzkouší rozpoznat a vytvořit dezinformační sdělení.
  lektor: Renata Vinklerová
  časová dotace: 90 minut
  měsíc: říjen
  Podrobná anotace [ 881 kB, PDF ]
 • 9. třída – Knížky na cestu (TB)
  Před prázdninami přijde vhod malá inspirace – nabídka zajímavých titulů Young Adult literatury z různých tematických okruhů (dobrodružství, dívčí romány, humor, historie, trendy). Někdy se dobrý příběh skrývá v nenápadné obálce, proto upozorníme i na neprávem přehlížené tituly. Knížky na cestu 2022. (seznam knih)
  lektorka: Jitka Slezáková
  časová dotace: 60 minut
  měsíc: květen
  Podrobná anotace [ 1 MB, PDF ]

Kontakty:

Jitka Slezáková
slezakova@knir.cz
571 654 747, 777 750 45

Erika Halamíčková
ehalamickova@knir.cz
571 654 747, 777 750 455

Renata Vinklerová
revina@knir.cz
571 627 667, 776 466 982

Michal Hurta
hurta@knir.cz
571 627 667, 776 466 982

Vysvětlivky:

Lekce informačního vzdělávání (IVU) – lze využít v jakémkoliv předmětu. Jejich hlavním cílem je zvýšit mediální, informační a čtenářskou gramotnost žáků. Účastníci se seznamují s orientací v knihovně, učí se vyhledávat, třídit a organizovat informace z různých médií. Umí je také hodnotit a dále používat. IVU lekce pro mladší žáky jsou především zaměřeny na kritické čtení a interpretaci textu. Účastníci jsou průběžně zapojováni do lekce tak, aby si poznatky dobře osvojili. Lekce trvají 80-90 min.

Tematické besedy (TB) – jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura a jejich cílem je seznámit žáky s konkrétními autory, knihami nebo literárním tématem. Besedy trvají buď 60 min, nebo 90 min. Delší časová dotace je využita pro doplňkové aktivity/hry, vlastní tiché čtení nebo možnost výběru a zapůjčení knihy.

Všechny nabízené pořady jsou zdarma, hodinu (dopoledne/odpoledne) lze přizpůsobit požadavkům pedagoga. Vzhledem k omezené kapacitě knihovny objednávejte besedy v dostatečném předstihu, nejpozději pak 1 měsíc předem.

Poslední aktualizace: 27. 4. 2022

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!