Ochrana osobních údajů

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, (dále jen “knihovna”) je příspěvkovou organizací Města Rožnov pod Radhoštěm, které je jejím zřizovatelem.

Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).


Knihovna je správcem osobních údajů, která zpracovává zejména za účelem:

zajištění činnosti Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, spočívající zejména ve:

 • vedení evidence uživatelů dle knihovního zákona
 • poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb dle knihovnického zákona
 • evidence příjmů a vymáhání pohledávek
 • rozesílání upomínek, objednávek, rezervací a oznámení o končící výpůjční době
 • ochrana knihovního fondu a majetku
 • informování uživatelů o službách a akcích knihovny
 • účasti na akcích knihovny
 • hodnocení spokojenosti uživatelů
 • zpracovávání statistických ukazatelů

Knihovna zpracovává následující osobní údaje:
 
u registrovaných uživatelů:
 
 • povinné údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození, číslo a druh osobního dokladu, u dětí do 15 let navíc shodné údaje rodičů (zákonných zástupců)
 • nepovinné údaje: kontaktní adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu, e-mail, telefon, titul, u dětí do 15 let shodné údaje rodičů (zákonných zástupců)
 • údaje služební: údaje o čtenářském průkazu, výpůjčkách, rezervacích atp.
 • údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou

Kontaktní adresa správce:

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Palackého 487, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430, telefon: +420571654747, e-mail: knihovna@knir.cz

ID datové schránky: d37k5gu

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je statutární zástupce knihovny (ředitel):

Bc. Pavel Zajíc, Palackého 487, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm,

telefon: +420 571 627 666, e-mail: zapa@knir.cz


Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší smlouvy (přihláška do knihovny), v rámci, které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u Kontaktní osoby.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poslední aktualizace: 14. 4. 2022

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!