1996-1999

1999

Rok 1999 je doslova rokem automatizace knihovny – v dubnu je spuštěna automatizovaná výpůjční služba ve vstupní hale knihovny pro výpůjčky knih pro děti i dospělé. V obou odděleních je čtenářům k dispozici elektronický katalog nejen fondů rožnovské knihovny, ale i knižních fondů okresu Vsetín, který je společně budován a navíc lze si vyhledat tituly z české národní bibliografie. Automatizace je hrazena z grantů Ministerstva kultury. Rozšiřuje se nabídka bibliograficko-informačních služeb (BIS) pro uživatele knihovny.

Protože rožnovská knihovna nepřerušila profesní vztahy s MVK Vsetín a postupovala společnou cestou v automatizaci nejen vlastní knihovny, ale pomáhala i malým knihovnám svého střediska, dostala se společně s knihovnami vsetínského regionu na špičku automatizací nejlépe vybavených knihoven v ČR . Tak ku příkladu občané tak malé obce jako Valašská Bystřice s 2 190 obyvateli mají rovněž knihovnu s automatizovaným výpůjčním procesem, s elektronickým katalogem, s CD-ROMy pro děti a s přístupem na Internet pro veřejnost.

Nejen tato část práce zaměstnává knihovníky. Již od roku 1996 pořádají Benefici pro Dětský domov v Zašové, za pět let jde o částku přes 85 000,- Kč, za něž jsou kupovány dárky dětem z Domova pod stromeček. Nejde jen o dárky, jde především o vzbuzování sounáležitostí rožnovských dětí s těmi, kteří nemají stejnou životní šanci. Rovněž je tomu u dětí rožnovské romské minority. Tyto děti dostaly šanci zúčastňovat se her a soutěží v Klubu dětského domova a sebevzdělávání se i pomocí virtuálního klubu VIR při knihovně a tudíž možnost integrování se do společnosti. Knihovna dále iniciovala humanitární sbírku pro Domov pro mentálně postižené ve Vilšanech na Zakarpatské Ukrajině. Nasbírán byl kamion oblečení, hraček a hygienických potřeb a vybrána částka 10 708,- Kč na dopravu. To vše jistě není v náplni práce knihovníků, je to však součástí morálního kodexu každého z nich.

Od počátku roku působí na půdě knihovny pravidelně nejen zájmový Numeroklub, ale i další Klub Svazu diabetiků s poradnou a školením pro tento druh postižení.

1998

Přestože rok 1998 zaznamenal mírný nárůst obyvatel (18 040), dětí do 15 let opět ubylo.

Přestože knihovna navýšila knihovní fond o 1633 svazků, v počtu nakoupených knih pro děti a mládež zaznamenala menší přírůstek. Důvodem je již delší dobu malá pozornost nakladatelství k vydávání kvalitní literatury pro mládež. Tím se však nesnížilo úsilí knihovníků o získávání dětí do řad čtenářstva, o čemž svědčí 202 besed, knihovnických lekcí a soutěží z celkového počtu 299 kolektivních akcí knihovny. Byly zakoupeny další CD-ROMy pro dětské čtenáře.

Výstava 25 let CHKO Beskydy vzbudila velkou pozornost pedagogů všech rožnovských základních škol a byla tudíž bohatě navštívena školáky, kteří měli zároveň možnost vyposlechnout si zasvěcený výklad pracovníků správy CHKOB.

Problémům dospívající mládeže byly věnovány besedy s různými tématy : Lesní rezervace, Rasové předsudky, Těžba uhlí v našem regionu?, Morální kodex u českých písničkářů, ale i třeba Vánoční zvyky na Valašsku.

Ve studovně je zpřístupněn Internet pro veřejnost na jedné stanici, zároveň knihovníci mohou využívat pro svoji práci dalších 6 stanic, v čítárně a studovně probíhá ukládání dat.

1997

Od roku 1997 zaznamenává matrika MÚ trvale mírný úbytek obyvatelstva, klesá především porodnost. S tím souvisí v dalších letech menší nárůst počtu přihlášených dětských čtenářů.

Knihovna v tomto roce zvýšila částku na nákup knižního fondu a to jak knih, tak časopisů. Přibylo tak 1959 svazků a bylo odebíráno celkem 121 periodik. Po celý rok se knihovna nákupem hardware a software, ukládáním dat a oživením počítačové sítě připravuje na spuštění automatizovaného výpůjčního procesu.

V činnosti osvětové přibyl nový druh soutěží, vedoucích děti k poznávání historických a přírodních hodnot našeho města. Jedenkrát ročně se totiž knihovna zaměřuje právě na výstavy s touto tématikou. Pro tento rok je to hrad Rožnov a přírodní hodnoty Hradiska, dále pak Beskydský pseudokras a netopýří fauna.

V oblasti aktivity mládeže podporuje knihovna jak tvorbu básnickou (výstava a almanach “Pyramida”), tak prozaickou (Rožnovský fejeton – společně s redakcí Spektrum Rožnovska), tak dokonce filmovou (tvorba a promítání filmů absolventů FAMU).

V činnosti ediční se reprezentuje brožurou R. Sobotky : “Stoletá voda na Rožnovsku”, což je v podstatě kronikářský záznam katastrofické události roku tak, jak proběhl na Rožnovsku.

Povodeň v létě 1997 způsobila zatopení kotelny knihovny, škodu na plynových kotlích a rozbujení toxické houby ve sklepení budovy. Škoda činila 10 000,- Kč.

1996

Od 1. ledna 1996 přechází knihovna od MVK Vsetín pod Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm jako příspěvková organizace s právní subjektivitou.

Ředitelkou je jmenována Jarmila Halamíčková. Knihovna zaměstnává 6 odborných knihovníků, ekonomku, 3 dobrovolné knihovníky v integracích a jednu civilní službu. Ta slouží především handicapovaným občanům při donášce knih . Město má v tuto dobu 18 007 obyvatel společně s integracemi. V těchto částech města, t. j. na Horních Pasekách , v Tylovicích a Viganticích zůstávají otevřeny malé knihovny i přes celkem malý počet čtenářů. Jejich uživateli jsou především lidé důchodového věku, pro které by byla rožnovská knihovna přece jen příliš vzdálená. V péči knihovny zůstává i nadále smluvně Středisko Rožnov – místní knihovny Ve Vidči, Stříteži nad Bečvou a ve Valašské Bystřici.

Městská knihovna Rožnov p. Radh. obhospodařuje koncem roku 1996 celkem 72 600 knih a má zapsáno celkem 3 380 čtenářů, z toho 938 dětí a mládeže do 15 let. Oproti předešlému roku poklesl počet studentů, neboť v tomto roce nenastoupily na střední školy 1. ročníky. Přesto počet výpůjček ve srovnání s minulým rokem vzrostl, zvláště u naučné literatury.

Číslo 214 vzdělávacích a výchovných kolektivních akcích v sobě zahrnuje především úsilí o získávání dětských čtenářů, ale také osvětovou činnost pro dospělou veřejnost. Kromě pravidelných klubů Dětského domova, Harmonie, S klubu (pro slabozraké) a Literárního klubu je otevřen nový Diskuzní klub s tématy na př.: Trvale udržitelný život, Jaderný věk, Veřejný ochránce práv, Co obnáší vivisekce?, nebo Co je to nemoc, Co mne zaujalo v architektuře atd. Zváni byli skutečně kvalitní přednášející, mezi nimi rovněž náš krajan Dr. Kabela, psychiatr žijící v emigraci v Holandsku. Kromě 170 besed pro děti a mládež proběhly v knihovně soutěže ke Dni dětské knihy a Velká velikonoční soutěž. Velká pozornost byla věnována žákům Zvláštní školy v jejich cestě ke knize.

Pro každoročně otevíranou výstavu poezie mladých rožnovských tvůrců získala knihovna z projektu ministerstva kultury grant ve výši 10 000,- Kč a mohla tak vydat zároveň kvalitnější almanach poezie těchto mladých básníků.

Novou aktivitou v získávání popularity u veřejnosti byl Retroples ve spolupráci s Městskou kulturní agenturou, který se stal tradicí i v dalších letech stejně jako lampiónový průvod pro děti “Podzimní putováni s Broučky” – odkaz díla spisovatele J. Karafiáta.

Ze sponzorských darů (např.: CS CABOT a.s. a MONTEL) v hodnotě 36 244,- Kč byl doplněn především fond encyklopedií a naučných programů na CD ROM. MÚ financoval 1 počítač do dětského oddělení, čímž byl položen základ pro přístup dětských čtenářů také ke světu virtuálnímu.

Poslední aktualizace: 28. 4. 2021

Chcete být vždy v obraze? Odebírejte novinky e-mailem!